Yeni Türkiye Sayı: 57 - Türk Musıkisi Özel Sayısı PDF

Tunisiamobilitycongress.com Yeni Türkiye Sayı: 57 - Türk Musıkisi Özel Sayısı Image
AÇIKLAMA

PDF formatında Yeni Türkiye Sayı: 57 - Türk Musıkisi Özel Sayısı. Sitemizde tunisiamobilitycongress.com adresinde bu kitabın açıklamasını bulabilirsiniz. Ayrıca doğrudan Yeni Türkiye Sayı: 57 - Türk Musıkisi Özel Sayısı kitabını tarayıcınızdan doğrudan çevrimiçi olarak okuyun. Bağlanın!

Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak yayınladığımız 'YENİ TÜRKİYE'nin 57. Sayını 'Türk Mûsıkîsi Özel Sayısı' olarak hazırladık. Bu sayımız, millî kültürümüzün en değerli bir parçası olan Türk Mûsıkîsi konusunda, bugüne kadar yayınlanmış en muhtevalı temel eser oldu. Tabiatıyla Fârâbî, İbn-i Sînâ, Safîyüddîn, Merâgî, Itrî, Dede Efendi gibi büyük mûsıkî âlimlerinin nazariyat dehaları ve muhteşem eserleri ile bu mütevazı eserimizi mukayese etmek mümkün değildir. Yine son dönemde, Türk Mûsıkîsi nazariyatına büyük hizmetleriyle katkıda bulunan Rauf Yekta, Suphi Ezgi ve Sâdeddin Arel gibi müzikologların çok değerli eserleriyle bu nâçiz kitabımız karşılaştırılamaz. Lâkin, 'Yeni Türkiye Türk Mûsıkîsi Özel Sayısı', Salih Murat Uzdilek'in nazariyatı ve Yılmaz Öztuna'nın 'Türk Mûsıkîsi Ansiklopedisi'nden (1969) sonra son yarım yüzyıl içerisinde hazırlanmış en önemli Türk Mûsıkîsi eseri oldu. 1544 sayfalık bu eserle Türk Kültürü'ne hizmet etmekten şeref duyuyoruz. Bu sayının yazarları ve konuları: Türk Mûsıkîsi ve Türk KimliğiSabri Yener Türk Müziğinin Tarihî Gelişimi ve Müziksel Kimlik/ 11Yalçın Çetinkaya Müzik ve Kimlik: Türk Müziği Türk Kimliği/ 21Hasan Celâl Güzel En Eski ve En Zengin Müzik: Türk Mûsıkîsi/ 32 Türk Mûsıkîsi Kimindir? H. Sâdeddin Arel Türk Mûsıkîsi Kimindir?/ 37Hüseyin Yaltırık Türklerin Müzik Kültüründeki Aksak Tartımları ve Kökenine Yönelik Yaklaşımlar/ 58Rahmi Oruç Güvenç Türk Mûsıkîsi - Tarih - San'at ve İlim Bağlantısı/ 71 Türk Dünyası ve MûsıkîOsman Fikri Sertkaya Eski Türklerde Mûsikî Kültürü/ 73Mahmut Ragıp Gazimihal Türk Dünyası Mûsikî Tarihi/ 116Ahmet Caferoğlu Cihan Edebiyatında Türk Kobuz'u/ 123İrfan Gürdal Türk Dünyası'nda Müzik/ 132Ruhi Ayangil Türk Dünyasının Müziği/ 137Yahya Akengin Türk Müzik Dünyası Etrafında/ 147Sanat Kibirova Doğu Türkistan Budist Mağara Resimlerinde Müzik Enstrümanlarının Olağandışı Tasvirleri/ 149Rachel Harris- Yasin Mukphul Uygurların Müziği/ 155İrfan Gürdal Kopuz ve Türk Dünyası Halk Çalgıları/ 165Babek Kurbanov Halk Çalgı Aletlerimizin Tarihsel ve Kuramsal Sorunları/ 176Süleyman Fidan Azerbaycan Müziğinde Tar ve Tar Sanatçısı İlgar İmamverdiyev/ 189Süleyman Şenel Azerbaycan'da 'Meyhana'/ 194İlgar Cemiloğlu İmamverdi İran Azerbaycan - Türk Âşıklarının Repertuarında Destan İsimleri/ 210Zeyneş İsmail Kazaklarda Müzik Sanatı/ 220F. Gülay Mirzaoğlu-Intımakgül Nurmagombetova Kazak Kültüründe Beşik Jırları/ 229János Sipos Kırgız Halk Müziği-Epik Türküleri/ 235Irada Ganieva Çağdaş Özbek Halk Müziğinde Yeni Vizyon/ 248Etem Ruhi Üngör Bir Türk Soyu Olan Kırımlı Tatarların Mûsıkîsi/ 251Abdullah Akat 20. Yüzyıl Başında Kırım Tatar Müziği/ 273Mahir Nakip Irak Türklerinin Müzik Kültürü ve Tahlili/ 280F. Reyhan Altınay Bulgaristan-Deliorman ve Makedonya-Vranofça Göçmen Kadınlarından Tespit Edilen İlâhiler/ 292Şahim Gullıyev Türk Dünyası Geleneksel Müzik Kültüründe Ortak Özellikler/ 307Özkul Çobanoğlu Türk Dünyasında Müzikle İlişkili Sorunlar ve Çözüm Yolları/ 312Metin Özarslan Türk Dünyası Müziği Araştırmaları Üzerine/ 319Dimitri Gagauz Batı Klasik Müziği Armoni Sisteminde Yeni Araçlar/ 324Nogon Şumarov Gırtlak Müziği Fenomeni ve Çağdaş Tiyatro Sanatı Üzerindeki Etkisi/ 329 Türk Mûsıkîsi ÂlimleriEtem Ruhi Üngör İlk Bilinen Halk Ozanımız Dede Korkut ve En Eski Mûsikî Âlimimiz Türkistanlı Türk Fârâbî/ 334İbrahim Hakkı Aydın Büyük Türk Düşünür Fârâbî (870-950)/ 359Ahmet Hakkı Turabi İbn Sînâ ve Müzik/ 370Nuri Özcan Türk Mûsıkîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Abdülkâdir-i Merâgî/ 389Recep Uslu Müzik Teorisyeni Abdülkadir Meragi ve Meragizadeler Kronolojisi/ 395Recep Uslu Türk Klasik Musikisi'nin En Büyük Bestekârı Buhurizade Itrî/ 419Bülent Aksoy Hangi Itrî/ 429Nuri Özcan Türk Mûsıkîsinin Âbide Şahsiyetlerinden Hamâmîzâde İsmail Dede Efendi/ 433Eugenia Popescu-Judetz Kantemiroğlu-Prens Müzisyen/ 438 Selçuklu ve Osmanlı Türk MûsıkîsiRecep Uslu Selçuklu Müzik ve Literatürü/ 446Mustafa Cahit Atasoy Kültür ve Medeniyet Açısından Osmanlılar Dönemindeki Türk Musıkîsi/ 462Ruhi Ayangil XVII. Yüzyılda Türk Mûsıkîsi/ 468Ralf Martin Jäger Kültürler Arasında Müzik: XVI. Yüzyıldan XVIII. Yüzyılın Sonuna Kadar Olan Dönemde Müzikteki Asimilasyon ve Kabullenme Hakkında Düşünceler/ 481Bülent Aksoy Osmanlı Dünyasında Dinî Musikî-Dindışı Musikî İlişkileri/ 498Recep Uslu Aydınlı Şemseddin Rûmî ve Bilinmeyen Eserinden XV. Yüzyıl'da Osmanlılar'da ve Orta Asya'da Mûsıkîşinaslar/ 508Songül Karahasanoğlu Osmanlı Döneminde Halk Müziği Örneklerine Bir Bakış/ 516Ş. Şehvar Beşiroğlu Osmanlı Mûsıkîsi ve Kadın/ 521Bülent Aksoy Osmanlı Musikî Geleneğinde Kadın/ 530Semih Altınölçek Osmanlı Minyatürlerinde Müzik/ 544Gülay Karamahmutoğlu Tanzimat Dönemi'nde Müzik, Dönem Padişahları ve Müzik Anlayışları/ 555A. Bülent Alaner Osmanlı İmparatorluğu'nda Çok Sesli Müziğin Gelişimi/ 566Vedat Kosal Osmanlı İmparatorluğu'nda Klasik Batı Müziği/ 575 Cumhuriyetin Müzik DevrimiSalih Akkaş Osmanlı Devleti Tanzimat Dönemi ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti Tek Parti Döneminde Türk Müziği Politikaları/ 590Mehmet Güntekin Fasl-ı Hümâyun'dan Riyaset-i Cumhur İncesaz Heyeti'ne ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu'na; Yaralanan Bir Kadim Devlet Geleneğinin Tamir Girişimi Üzerine Bir Tarihçe Denemesi/ 604D. Mehmet Doğan Mûsıkî İdeolojinin Gıdasıdır!/ 617Bayram Bilge Tokel Cumhuriyet Dönemi Devlet, Aydın, Müzik İlişkilerine Genel Bir Bakış/ 626Ruhi Ayangil Cumhuriyetin Müzik Devrimi/ 637M. Cahit Atasoy Cumhûriyet Döneminde Türk Mûsikîsi/ 649Yılmaz Karakoyunlu Cumhuriyetin Türk Müziği Politikası/ 654İrem Ela Yıldızeli Bir Kültür Savaşçısı: Dr. Osman Şevki Uludağ/ 662Bülent Aksoy Cumhuriyet Döneminde Devlet Radyosunun Türk Mûsıkîsi Üzerindeki Etkileri/ 690Yasemin Doğaner Atatürk Döneminde Radyo/ 704Dilek Yiğit Yüksel Dünya Klasik Müzik Literatüründe ve Atatürk'ün Müzik Devrimi'nde Türk Ezgilerinin Yeri/ 711A. Bülent Alaner Cumhuriyet Döneminde Çok Sesli Müzik/ 719 Türk Mûsıkîsi NazariyatıYalçın Koç Nazari Musiki/ 727Kudsi Erguner Dünden Bugüne Mûsıkîmiz/ 731Neşet Ersoy Mûsıkîmize Dair/ 738M. Ayhan Zeren Modern Türk Müziği Kuramı/ 744Gülay Karamahmutoğlu Türk Müziğinde Kullanılan Notalama Sistemleri/ 755Gülay Karamahmutoğlu III. Selim Dönemi'nde Geliştirilen İki Farklı Müzik Nota(lama) Sistemi: Abdülkadir Nasır Dede'nin 'Ebced' ve Hamparsum Lemonciyan'ın 'Khaz' Notalama Sistemleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme/ 774Nilgün Doğrusöz Nayi Osman Dede'nin Müzik Yazısına Dair Birkaç Belge/ 784Ahmed Tohumcu Osmanlı-Türk Müziği'nde Makam Kavramı ve Teorisi/ 792Nilgün Doğrusöz Geleneksel Türk Müziğinde Makam ve Unsurlar/ 797Gülçin Yahya Kaçar Hammâmî-Zâde İsmail Dede Efendi'nin Rast Kâr-ı Nâtık Eserindeki Makam Geçkilerinin Tahlîli/ 806Nail Yavuzoğlu Türk Makam Müziği'nde Motif İşleme Melodi Sanatı/ 815Şirin Karadeniz Güney On Beşinci Yüzyıldan On Dokuzuncu Yüzyıla Kadar Yazılı Kaynaklarda Saba Makamı/ 820Nermin Kaygusuz Türk Müziği'nde Tenkitli Yazımın Gerekliliği/ 823Recep Uslu Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Müzik Teorisi Eserleri/ 829Osman Nuri Özpekel Cumhuriyet Dönemi'nde Klâsik Türk Musikisi/ 837Timuçin Çevikoğlu Klâsik Türk Müziği'nin Bugünü/ 848 Türk Tasavvuf MûsıkîsiSemih Altınölçek Anadolu Selçukluları'nda Tasavvuf Müziği ve Semâ/ 853Ömer Tuğrul İnançer Osmanlı Musikîsi Tarihinde Tasavvuf Musikîsine Bir Bakış/ 861Mim Kemal Öke Türk Tasavvuf Musikîsi/ 876Ahmet Özhan Fennî Musıkî/ 878Nuri Özcan XVII. ve XVIII. Yüzyıllarda Osmanlılarda Dînî Mûsikî/ 882Süleyman Erguner XVIII. Yüzyılda Mûsikîmiz, Ney ve Neyzenler/ 895Cinuçen Tanrıkorur Osmanlı Mûsıkîsinde Mevlevî Âyîni Besteciliği/ 913Fuat Yöndemli Mevlevîlikte Musıkî/ 929Refik Hakan Talu Mevlevî Müziği ve Mevlevî Âyinleri/ 941Fuat Yöndemli Tıbbî Bakış Açısıyla Semâ ve Başdönmesiyle İlgisi/ 955Muzaffer Uslu Şafak Vaktinin Cihangiri 'Itrî'/ 964Yüce Gümüş Ken'ân Rifâi'nin Mûsıkîsi/ 971 Türk Halk MûsıkîsiMahmut Ragıp Gazimihal Halk Türkülerimiz ve Klâsik Türk Mûsıkîsi/ 977Mehmet Özbek Türk Halk Müziği ve Türküler/ 984Orhan Hakalmaz Türk Halk Müziği'ni Tanıyalım/ 994Süleyman Şenel Cumhuriyet Dönemi Türk Halk Müziği Çalışmalarının Ana Hatları (1922-1960/ 1960-1980)/ 1001Mustafa Oner Uzun Anadolu İnançları Bağlamında Türkülerimizde Gök Cisimleri/ 1023Songül Karahasanoğlu Türk Halk Müziğinin Değişim Sürecine Bir Örnek: Muş/ 1035Elnur Ağayev-İgbal Abilov Rusyalı Doğubilimci B.V. Miller ve 'Türk Halk Türküleri' Çalışması/ 1052 Türk Askerî MûsıkîsiTimur Vural Türklerde Askerî Müzik Geleneği/ 1066Timur Vural Türklerde Erken Dönem Askerî Müzik/ 1078Haşmet Altınölçek Askerî Mûsikî Geleneği ve Mehterhanenin Bir Kurum Olarak Yerleşme Süreci/ 1114T. Nejat Eralp Osmanlı'da Mehter/ 1120Türk Mûsıkîsinde Fasıl ve İcraOsman Nuri Özpekel Türk Müziğinde Fasıl ve İcrâ Farklılıkları/ 1131Eugenia Popescu-Judetz Osmanlı'da Fasıl/ 1144Tevfik Soyata Fasıl Musikîmiz/ 1151Serhanende Nurettin Çelik Türk Mûsıkîsinde Fasıl/ 1153 Türk Mûsıkîsi ÇalgılarıEtem Ruhi Üngör Türk Mûsıkîsi ve Çalgılar/ 1155İrfan Gürdal Geleneksel Türk Müziğinde İki Telli Çalgıların İnançlarla İlişkisi Üzerine/ 1167Nermin Kaygusuz-Onur Türkmen Türk Müziği Çalgılarına Müzik Yazımı, Dört Telli Kemençe ve Yaylılar İçin Hat/ 1171 Mûsıkîşinas Türk HükümdarlarıÖmer Tuğrul İnançer Türklerdeki San'atkâr Hükümdarlara Dâir/ 1182Osman Nuri Özpekel Şâir ve Bestekâr Osmanlı Padişahları/ 1196Müzikologlar, Bestekârlar, İcrâcılarAhmed Hatiboğlu Ömrüm Benim Bir Ateşti/ 1214Alâeddin Yavaşça Cumhuriyet'ten Günümüze Türk Mûsıkîsi/ 1221Nevzad Atlığ Türk Mûsıkîsi ve Kültür/ 1228Mehmet Güntekin Osmanlı'da Mûsıkî ve 'Hikmete Dâir Fenn'in 'Son Osmanlılar'ı/ 1238Nuri Özcan Romantik Çağa Geçişin Öncüsü, Şarkı Formunun Büyük Bestekârı Hacı Ârif Bey/ 1260Müzikolog Yılmaz Öztuna/ 1264Kanunî Cüneyt Kosal/ 1266M. Hakan Cevher Şair, Yazar, Eğitimci, Besteci ve Politikacı Rüştü Şardağ/ 1268 İslâm ve MûsıkîSüleyman Uludağ İslâm ve Mûsıkî/ 1275Bayram Akdoğan İslâm ve Mûsıkî Sanatı/ 1288 Türk Müzikterapi GeleneğiRahmi Oruç Güvenç Türk Müzik ve Hareket Terapisi/ 1316Rahmi Oruç Güvenç Türk Müzikterapi Geleneği/ 1321Rahmi Oruç Güvenç Eski Türklerde Müzik ile Tedavi/ 1327Haşmet Altınölçek Türk Tıbbında Müzikle Tedavi/ 1338Erol Belgin Müzik ve Beyin (Makam, Ritim Bileşkesi, Algı ve Duygu Etkileri)/ 1346Rahmi Oruç Güvenç Türk Musikîsi Tarihi ve Tedavi Değeri/ 1349Haşmet Altınölçek Duygu Bağını Oluşturan Mevlevîlikte Müzik ve Semâ'nın İnsan Sağlığına Olan Etkileri/ 1338Savaş Ekici Türk Müziği'nde Makamlar ve Tedavi/ 1361 Türk Mûsıkîsi ve EdebiyatBeşir Ayvazoğlu Yahya Kemal ve Ahmet Hamdi Tanpınar'a göre Buhûrîzade Mustafa Itrî/ 1371Süleyman Erguner Yahyâ Kemal ve Dînî Mûsikîmiz/ 1376Yılmaz Karakoyunlu Musikimizde Güfte ve Beste Uyumu, Mânâ ve Âhenk Değeri Olarak Yahya Kemal Temaları/ 1385Nesrin T. Karaca Mûsikî ve Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerine Bir Değerlendirme/ 1388 Türk Mûsıkîsi, Toplum ve KültürFatma Odabaşı Sosyo-Kültürel Sistem ve Müzik/ 1424Fatma Odabaşı Türk Toplum Hayatında Müziğin Yeri/ 1436Yalçın Çetinkaya Müziğin Değişimi, Değişimin Müziği/ 1445Bülent Aksoy Musıkîmizin Bir Merkezi: İstanbul/ 1451 Türk Mûsıkîsi EğitimiNermin Kaygusuz 19. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk Müziğinin Kısa Bir Hikâyesi/ 1464Mehmet Özbek Cumhuriyet ve Halk Müziği/ 1472Öznur Öztosun Çaydere Müzik Eğitiminde Türler/ 1478Sertaç Tezeren Müzik Eğitiminde Klâsik Türk Müziği'nin Yeri ve Önemi/ 1483 Türk Mûsıkîsi ve Medya Cinuçen Tanrıkorur Medyada Müzik mi?/ 1486Ruhi Ayangil Medya ve Müzik/ 1490 Türk Mûsıkîsinin Bazı SorunlarıÖzdemir Erdoğan Müzik/ 1493Bayram Bilge Tokel Muhafazakârlık ve Geleneksel Müziklerimizin Sorunları/ 1500Vedat Kaptan Yurdakul Türk Müziğinde İcra Anlayışı/ 1505 Türk Mûsıkîsi Sohbetleri Ömer Tuğrul İnançer Biraz da Mûsikî Sohbeti/ 1507Orhan Gencebay Serbest Çalışmalar, Arabesk ve Türk Müziği Üzerine/ 1513Murat Sâlim Tokaç Seslerin İzi…/ 1526Şule Gürbüz Korodan Eser Dinlemek, Ahiret İçin Önden Göndermek/ 1529Oğuz Haksever Bireyselliğin, Özgürlüğün Birlikteliğin Sesi: Klasik Türk Müziği/ 1534Mehmet Barlas Sevda Denilen Şey Yaşayan Hatıralardır/ 1537Ender Ergün Benim Möbleli Radyom/ 1539Teoman Yazgan Ankara Radyosu ve Türk Müziği/ 1541(Tanıtım Bülteninden)Sayfa Sayısı: 1544Baskı Yılı: 2014Dili: TürkçeYayınevi: Yeni Türkiye Yayınları - Ankara 

Kollektif. Yeni Türkiye Stratejik Araştırma Merkezi (YTSAM) olarak yayınladığımız 'YENİ TÜRKİYE'nin 57. Sayını 'Türk Mûsıkîsi Özel Sayısı' olarak hazırladık.

BILGI

YAZAR: Hasan Celal Güzel

DOSYA ADI: Yeni Türkiye Sayı: 57 - Türk Musıkisi Özel Sayısı.pdf

ISBN: 2789785989295

YAYIN TARIHI: 2014

DOSYA BOYUTU: 9,15 MB

İNDIR
ÇEVRIMIÇI OKU

Yeni Türkiye Sayı 57 Türk Musıkisi Özel Sayısı

Vatan Hüma Kuşudur. Sınırdaki Sır. Türkiye Sevgisi İmandandır. Yokluğun Yalnızlığıma Çarptı. Marka. : Yeni Türkiye Yayınları. Stok Kodu. : 2789785989295.

EN ÇOK OKUNAN KITAPLAR

Yeni Türkiye Sayı: 57 - Türk Musıkisi Özel Sayısı

Türk Musikisi Özel Sayısı 57 Yeni Türkiye Yayınları ...Mûsıkîsi ÂlimleriSelçuklu ve Osmanlı Türk MûsıkîsiCumhuriyetin Müzik DevrimiTürk Mûsıkîsi...

İLGILI KITAPLAR